ระบบลงทะเบียนข้อมูล adult acute leukemia – registry

Login เข้าสู่ระบบ

    รายชื่อคณะอนุกรรมการมะเร็งเม็ดเลือดขาวผู้ใหญ่

    พญ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์

รพ.พระมงกุฎเกล้า (ประธาน)

    นพ. อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์

ม. เชียงใหม่ (เลขานุการ)

    พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์

รพ.รามาธิบดี (เหรัญญิก)

    นพ. นพ. เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรงค์

ม. เชียงใหม่

    นพ. กานดิษฏ์ ประยงค์รัตน์

รพ.พระมงกุฎเกล้า

    นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

รพ. จุฬาลงกรณ์

    พญ. จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ

รพ. จุฬาลงกรณ์

    นพ. ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์

ม.ขอนแก่น

    นพ.พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์

ม.สงขลานครินทร์

    พญ. จักราวดี จุฬามณี

ม.สงขลานครินทร์

    พญ.ธีรยา พัววิไล

รพ.รามาธิบดี

    นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

รพ.ศิริราช

    นพ. วีรภัทร โอวัฒนาพานิช

รพ.ศิริราช

    นพ.ชัชวาล นาคะเกศ

รพ.ราชวิถี

    พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์

ม.ธรรมศาสตร์

    นพ. วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์

ม.ธรรมศาสตร์


[admin]