HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
  ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

  สำหรับสมาชิก

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
ข่าวและกิจกรรม

หน้าข่าวและกิจกรรม  การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ประจำปีการฝึก...

วิธีการสมัคร

1. วันที่ 17 มีนาคม – 20 เมษายน 2565 สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด เปิดรับสมัครและดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2 ของสถาบันฝึกอบรมที่ยังคงมีตำแหน่งว่าง และแจ้งผลการคัดเลือกมายังสมาคมโลหิตฯ ทางอีเมล: umtsh23@gmail.com โดยสมาคมฯ ดำเนินการส่งผลการคัดเลือกไปยังราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ต่อไป

2. วันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2565 แพทย์ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด กรอกใบสมัครด้วยตนเองฝ่านทางเวปไซต์แพทยสภา http://www.tmc.or.th/tcgme  และรวบรวมใบสมัคร, เอกสารหลักฐานต่าง ๆ และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,400 บาท ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุญาตให้บันทึกและแนบเฉพาะไฟล์สกุล .pdf โดยตั้งชื่อแต่ละเอกสารพร้อมชื่อนามสกุล ส่งมายังอีเมล: umtsh23@gmail.com

*ทั้งนี้กรุณาลงรหัสให้ถูกต้อง*

อย122  แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

อย322 (เข้าปี 2) แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

การชำระเงินค่าสมัคร 1,400 บาท

โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี "สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย" เลขที่บัญชี 026-413189-7

เอกสาร Download

1) ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2565 รอบที่ 2_ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

2) ขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2565 รอบที่ 2

3) ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ปี 2565 รอบที่ 2 ตามประกาศแพทยสภา_อนุสาขาอายุรศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณศรัปัญจ์ บ่อทอง โทร. 0-2716-5977-8/ 095-9456691/ E-mail: umtsh23@gmail.com

Last update :2022-03-23
Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.