HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
  ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

  สำหรับสมาชิก

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
ข่าวและกิจกรรม

หน้าข่าวและกิจกรรม  ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี 2553 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ว...

วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมแลนมาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี 2553 
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2553 
ณ โรงแรมแลนมาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

 

          

          

          

          

          

          

          

          

Last update :2010-05-10
Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.