HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
  ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

  สำหรับสมาชิก

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
จุลสาร & วารสาร

วารสารสมาคมฯ   Volume31, No 1 Month มีนาคม
 
Volume 31 , No 1 Month มีนาคม

00 Editor & Content

01 บรรณาธิการแถลง

02 ความสำคัญของ Genotype frequency [บทบรรณาธิการ]

03 Polycythemia vera (PV) [บทบรรณาธิการ]

04 ความถี่ของจีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA-11, HPA-13, -14, -15 และ HPA-17 ในผู้บริจาคโลหิตคนไทย [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 Frequencies of HPA-1 to HPA-11, HPA-13, -14, -15 and HPA-17 in Thai blood donors [Original Article]

06 ความต้องการใช้โลหิตของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 รูปแบบการจัดหาโลหิตและผลกระทบต่อการจัดการโลหิตของ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ปี พ.ศ. 2563 [นิพนธ์ต้นฉบับ]

08 Safety and efficacy of a liquid formulation of deferiprone (GPO-LONE® ) monotherapy among iron-overloaded young children with transfusion-dependent thalassemia [Original Article]

09 Clinical characteristics and outcomes of patients with polycythemia vera in Thailand: a single center study [Original Article]

10 Immunothrombosis [Literature review]

11 Therapeutic plasma exchange as a treatment of a dengue encephalopathic patient [Case Report]

12 มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ที่มีการกลับเป็นซ้ำของโรคเฉพาะในระบบประสาทภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก [รายงานผู้ป่วย]

13 โรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) กับงานบริการโลหิต [บทความพิเศษ]

14 ทิศทางโรคฮีโมฟี เลียในประเทศไทย [บทความพิเศษ]

15 ย่อวารสาร

16 ประกาศให้ทุน

Last update :2021-03-31
Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.