HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
  ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

  สำหรับสมาชิก

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
จุลสาร & วารสาร

วารสารสมาคมฯ   Volume29, No 01 Month มีนาคม
 
Volume 29 , No 01 Month มีนาคม

00 Editor&Content

01 บรรณาธิการแถลง

02 ภารกิจศูนย์ [บทบรรณาธิการ]

03 ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก [บทบรรณาธิการ]

04 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ Factor VIII และ fibrinogen ใน cryoprecipitate [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 การดูแลสุขภาพผู้บริจาคโลหิตเพื่อการบริจาคที่ยั่งยืน [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 การศึกษาภาวะพร่องธาตุเหล็กในผู้บริจาคเกล็ดเลือดชนิด single donor platelets (SDP) [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 Iron deficiency anemia among hospitalized children with microcytic anemia hospitalized in national children’s hospital in Vientiane, Lao PDR [Original]

08 ผลกระทบของภาวะโลหิตจางต่อผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง [นิพนธ์ต้นฉบับ]

09 Hemophagocytosis lymphohistiocytosis associated with HIV-negative Primary Bone Marrow Hodgkin Lymphoma (PBMHL) [Case Report]

10 Post-transplant lymphoproliferative disorder [บทความฟื้นวิชา]

11 ย่อวารสาร

Last update :2019-03-28
Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.