HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
  ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

  สำหรับสมาชิก

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
จุลสาร & วารสาร

วารสารสมาคมฯ   Volume8, No 2 Month มิถุนายน
 
Volume 8 , No 2 Month มิถุนายน

00 ปกและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 การประกันคุณภาพในธนาคารเลือด [บทบรรณาธิการ]

03 ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทในมะเร็งระบบโลหิตของผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์: ความชุกและลักษณะทางคลินิก

04 การป้องกันโรคมะเร็งเลือดแดงแตกในเด็กเกิดใหม่ที่เกิดจากแม่ Rh negative

05 ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ ชนิดรุนแรงน้อยและการตอบสนองต่อ DDAVP

06 ความคงทนของ Coagulation factors ใน fresh frozen plasma หลังการละลายและการแช่แช็งซ้ำในระยะเวลาการเก็บต่างๆกัน

07 Antithrombotic and thrombolytic agents [Subject review]

08 การแปลผล Paraffin section immunoperoxidase เพื่อบอก phenotype ของ malignant lymphoma [บทความฟื้นวิชา]

09 Donor lymphocyte infusion ในผู้ป่วยลิวคีเมียที่มีโรคกลับหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก [บทความฟื้นวิชา]

10 บทคัดย่อ การประชุมวิชาการประจำ 2541 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

11 ถาม-ตอบ

12 ย่อวารสาร

Last update :2017-06-26
Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.