HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
  ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

  สำหรับสมาชิก

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
จุลสาร & วารสาร

วารสารสมาคมฯ   Volume7, No 4 Month ธันวาคม
 
Volume 7 , No 4 Month ธันวาคม

00 ปกหน้าและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 ความคงทนของกาวไฟบริน

03 ผู้ป่วยโรควอนวิลลิแบรนด์และการตอบสนองต่อ DDAVP

04 การประเมินผลโครงการฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ปวงประชาร่วมใจบริจาคโลหิต

05 Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria ในเชียงใหม่

06 Hereditary hemochromatosis: Case report and review literatures [รายงานผู้ป่วย]

07 ขบวนการเจาะเก็บโลหิตที่มีคุณภาพ (ตอนที่ 1) [บทความฟื้นวิชา]

08 กาวไฟบรินและการเตรียมใช้เองในประเทศไทย [บทบรรณาธิการ]

09 DDAVP and Hemostasis [บทบรรณาธิการ]

10 Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: จากลักษณะทางคลินิกสู่ความรู้พื้นฐาน [บทบรรณาธิการ]

11 หญิงอายุ 68 ปี มีไข้ตับและม้ามโต [บทวิจารณ์ผู้ป่วย]

12 โครงการบริการบริจาคโลหิตเพื่อการผ่าตัดของตนเอง (Presurgical donation for autologous transfusion service programme) โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย [บทความพิเศษ]

13 การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

14 โปรแกรมการประชุมใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2541

15 Asymptomatic hepatitis G virus infection in blood donors [ย่อวารสาร]

16 ย่อวารสาร

17 แบบฟอร์มส่งบทความลงตีพิงพ์

18 แก้ไขบทความ

19 ดัชนีผู้นิพนธ์

20 ดัชนีเรื่อง

Last update :2017-06-26
Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.