HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
  ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

  สำหรับสมาชิก

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
จุลสาร & วารสาร

วารสารสมาคมฯ   Volume27, No 2 Month มิถุนายน
 
Volume 27 , No 2 Month มิถุนายน

 

00 Editor and Content 27-02

01 บรรณาธิการแถลง

02 The augustine blood group [บทบรรณาธิการ]

03 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดพึ่งพาเลือด [บทบรรณาธิการ]

04 การศึกษาชนิด CD36 (Naka antigen) ในตัวอย่างผู้บริจาคเกล็ดเลือดของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่นขาวจากไขมันในผู้บริจาคโลหิต [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 โอกาสพบผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอรับเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 Features Associated with Pulmonary Hypertension in Splenectomized Patients with Hemoglobin E/β - Thalassemia Disease [Original article]

08 Effect of Long Term Desferrioxamine Treatment on Final Height in Children with Transfusion Dependent Thalassemia [Original article]

 
 
 

12 ผลกระทบระยะยาวจากการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็ก (Late Effects of Childhood Cancer and Its Treatment) [บทฟื้นวิชา]

13 การนำผลการตรวจความผิดปกติระดับโมเลกุลไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งไขกระดูกเสื่อม [บทฟื้นวิชา]

14 Low Absolute Peripheral Blood CD4+ T-Cell Count Predicts Poor Prognosis in R-CHOP-Treated Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma [ย่อวารสาร]

Last update :2017-06-19
Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.