HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
  ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

  สำหรับสมาชิก

------------------------------------------------------

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อเสนอผลงานวิจัย (oral / poster presentation)
ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 43 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง "7+1 วิชาชีพก้าวไกลนำพาสู่ AEC"
ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญเข้ารับการอบรมระยะสั้น เรื่อง "เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์" ครั้งที่ 4
จัดโดย  ฝ่ายวิจัยโดยศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 43 "New Frontiers and Paradigm in Hematologic Diseases"
วันที่  17-20 มีนาคม 2556 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประมวลภาพวันงาน 9th Refresher Course for Hematologist
  ประชุมฟื้นฟูวิชาการครั้งที่ 9 (Refresher Course for Hematologist)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inter-Hospital Conference Pediatric Hematology Oncology
ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555  วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพวันงาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 3 
  โลหิตจางภัยเงียบที่ต้องเรียนรู้  ประมวลภาพ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญร่วมงาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคา 2555 เวลา 9.00 - 12.00 
โลหิตจางภัยเงียบที่ต้องเรียนรู้  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการงาน  9th Refresher Course 19-20 มกราคม 2556 
ประชุมฟื้นฟูวิชาการครั้งที่ 9 (Refresher Course for Hematologist)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพวันงานประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
  วันที่ 14-15พฤศจิกายน 2555  ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้า :  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29 
Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.