HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
  ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

  สำหรับสมาชิก

------------------------------------------------------

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
ข่าวและกิจกรรม

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSH Webinar EP 23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชาพิจารณ์ร่างแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรค Thrombosis & Hemostasis
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSH Webinar EP22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศผลการเลือกตั้ง กรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 22 (มีนาคม 2565 - มีนาคม 2567)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเลือกตั้งตำแหน่งนายกและกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSH Webinar EP20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSH Webinar EP19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้า :  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 
Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.