HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
  ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

  สำหรับสมาชิก

------------------------------------------------------

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน WORLD THROMBOSIS DAY "วันหลอดเลือดอุดตันโลก"
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 7 "รู้จัก รู้ทัน เข้าใจ ฮีโมฟีเลีย"
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกาซะลอง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพุทธชินราช
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  การประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจรครั้งที่ 11
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการโลหิตวิทยาเชียงใหม่ Chiang Mai Hematology Conference [CHC] 2015 From the evidence to...
วัน 10-11 ตุลาคม 2558 โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
interhospital Hematology Conference
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โลหิตวิทยาพบประชาชนครั้งที่ 7 เรื่อง "รู้จัก รู้ทัน เข้าใจ ฮีโมฟีเลีย"
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-15.00น. ณห้องประชุมกาสะลอง ชั้น5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด พิษณุโลก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วม Interhospital Hematology Conference
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3, 4 ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 เรื่อง“Managing Difficult Cases in Hematology&rd...
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 11???????? 11 
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมหลับพลึง ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสือแนวทางการรักษาโรคโลหิตวิทยา เล่น 1 และ เล่ม 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้า :  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29 
Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.