HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
  เกี่ยวกับสมาคม ฯ

------------------------------------------------------

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
ประวัติสมาคม


สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย มีอักษรย่อว่า สลท. 
และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Thai Society ofHematology  มีอักษรย่อว่า TSH  ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมตามกฎหมายตั้งแต่ปี  2521

      ในอดีตนั้นผู้ป่วยด้วยโรคทางโลหิตวิทยาถูกพบน้อย และมักรวมอยู่ในผู้ป่วยอายุรศาสตร์ทั่วไป จนเมื่อนายแพทย์ไช้ ยูนิพันธ์ ได้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและเดินทางกลับมารับราชการที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปี  2477 พร้อมกับนำวิชาโลหิตวิทยากลับมาเปิดสอนในประเทศไทย  ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการเรียนการสอน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการดูแลผู้ป่วยอย่างจริงจัง ในเวลาไม่กี่ปีต่อมามีผู้สนใจในวิชาโลหิตวิทยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  อาทิ  นายแพทย์บุญธรรม สุนทรเกียรติ  นายแพทย์มงคล  เครือตราชู  นายแพทย์ประเวศ วะสี  แพทย์หญิงภุมรา ตาละลักษณ์  นายแพทย์ปรีชา  เจริญลาภ  แพทย์หญิงอนงค์  เพียรกิจกรรม  นายแพทย์สง่า  ภู่ตระกูล  แพทย์หญิงคุณหญิงสุดสาคร  ตู้จินดา  แพทย์หญิงภัทรพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา  นายแพทยวินัย  สุวัตถี และในปี 2490 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดสอนวิชาโลหิตวิทยาด้วยเช่นกัน มีอาจารย์ทางโลหิตวิทยา คือ นายแพทย์ประญัติ  ลักษณพุกก์  แพทย์หญิงนงนุช  พัฒนพงศ์พาณิช  แพทย์หญิงชุลี  มิตรกูล  แพทย์หญิงบังอร  จิตตินันท์ เป็นต้น

      ในช่วงทศวรรษ 2500 ได้มีการรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์กันของผู้สนใจด้านโลหิตวิทยา และมีการนัดหมายจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ อภิปรายปัญหาผู้ป่วยที่น่าสนใจ การนัดหมายกันอ่านวารสารเรื่องที่น่าสนใจทางโลหิตวิทยา (Journal Club)    การประชุมลักษณะนี้เริ่มมีตั้งแต่ปี 2507  ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดที่ศิริราช  จนในปี 2508 ได้เริ่มตั้งเป็น “ชมรมโลหิตวิทยา”  โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ไม่เป็นทางการแต่อย่างใด

      กระทั่งเมื่อโลหิตวิทยาเจริญเติบโตพัฒนาขึ้นในอีกหลายสถาบัน  มีโลหิตแพทย์เพิ่มขึ้นและได้ทยอยกันไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ผู้สนใจทางโลหิตวิทยาก็เพิ่มขึ้น  ทำให้กิจกรรมของชมรมโลหิตวิทยาขยายตัว  มีการจัดประชุมประมาณปีละ 4 ครั้ง แม้ไม่มีกรรมการบริหารงานของชมรมฯ ก็สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ด้วยเพราะมีสมาชิกอาวุโสของชมรมฯ ให้ความร่วมมือในการปรึกษาหารือและประสานงานอยู่เสมอ และเมื่อความก้าวหน้าทางวิชาการกว้างขวางขึ้น  และสมาชิกของชมรมมีมากขึ้นความคิดที่จะก่อตั้งเป็นสมาคมโลหิตวิทยาจึงเกิด

 

      ในวันที่ 24 มีนาคม 2515  แพทย์หญิงสุภา ณ นคร ได้ออกหนังสือเวียนขอความเห็นจากสมาชิกชมรม ในการจัดตั้งสมาคม  ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างมาก  นับเป็นจุดเริ่มต้นของสมาคมโลหิตวิทยา  โดยมีแพทย์หญิงคุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา  และแพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา  เป็นกำลังสำคัญในการร่างระเบียบและข้อบังคับของสมาคมซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมากและรวมถึงขั้นตอนในการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมตามกฎหมาย   ถึงกระนั้นการจัดประชุมวิชาการของชมรมฯ ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ ในระหว่างที่รอการก่อตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการ

      จนกระทั่งในปี 2519  ชมรมโลหิตวิทยาจึงได้เปลี่ยนตัวเองมาเป็น สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  และมีการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดแรกในวันที่ 21 เมษายน 2520  โดยกำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี   เมื่อครบวาระแล้วจะต้องเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่เข้าบริหารงานต่อไปในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม   ส่วนการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนั้นได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นสมาคมโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายในวันที่ 28 สิงหาคม 2521  โดยใช้ชื่อว่า สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  ชื่อภาษาอังกฤษคือ  The Society of Hematology of Thailand” ใช้ตัวย่อว่า S.H.T  ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น  “The Thai Society of Hematology”  ใช้ตัวย่อว่า  TSH

วัตถุประสงค์
 1. ส่งเสริม และสนับสนุน การศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัยในการแพทย์ เน้นหนักใน สาขาวิชาโลหิตวิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความก้าวหน้าในวิชาการ และเพื่อนำ ความรู้และความก้าวหน้านั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
 2. เผยแพร่ แลกเปลี่ยน วิชาการ ประสบการณ์ และผลการศึกษาวิจัยในหมู่สมาชิก ส่งเสริมความ สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 3. เผยแพร่ความรู้อันเกี่ยวกับการแพทย์ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
 4. ประสานงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับสมาคมและสถาบันการทางการแพทย์
  อื่นๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. ส่งเสริม ปรับปรุง และประสานงาน ในการบริการทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยเฉพาะที่
  เกี่ยวกับสาขาวิชาโลหิตวิทยา
 6. เพื่อพบปะ ปรึกษาหารือในระหว่างสมาชิก เพื่อหาหนทางให้วัตถุประสงค์ข้างต้นนี้สัมฤทธิ์ผล

      จากกรมการบริหารชุดที่ 1 จนถึงวันนี้สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยได้ผ่านการมีกรรมการบริหารแล้ว 15 ชุด และชุดที่ 16 เป็นชุดปัจจุบันซึ่งมีวาระการบริหารงานระหว่างปี 2553-2555    สมาคมฯ ได้ผ่านการทำกิจกรรมทางวิชาการ  การจัดฝึกอบรมแพทย์สาขาโลหิตวิทยา การปรับปรุงระเบียบแบบแผนและข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องทันสมัยต่อการดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

การจัดประชุมวิชาการ
      สมาคมฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการภายในประเทศ ปีละ 4 ครั้ง นับตั้งแต่เริ่มตั้งเป็นสมาคม   และได้เพิ่มเป็นปีละ 5 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 25...  ซึ่งประกอบด้วย

 1. การประชุม Refresher Course for Hematology ในเดือนมกราคม 
 2. การประชุมวิชาการประจำปี  ในเดือนมีนาคม   
 3. การประชุม Educational Course for Hematology Trainees  ในราวเดือนกรกฎาคม
 4. การประชุมโลหิตวิทยาสัญจร  ในเดือนสิงหาคม  
 5. การประชุมวิชาการกลางปี ในเดือนตุลาคม

การจัดทำจุลสาร – วารสาร 
      ในปี 2522 สมาคมฯ ได้เริ่มต้นออกจุลสารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย เพื่อสื่อสารข่าวกิจการของสมาคมฯ และเนื้อหาทางวิชาการ  โดยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ   จนกระทั่งปี 2534 ได้เปลี่ยนเป็น วารสารสมาคมโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต เพื่อเผยแพร่งานวิจัย ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยสมาคมโลหิตวิทยาฯ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกันจัดทำและเผยแพร่  ตีพิมพ์ครั้งแรกคือฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มีนาคม 2534

      นอกจากนั้นในปี  25... ได้เริ่มจัดทำจุลสารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  เพิ่มอีกหนึ่งฉบับเป็นจุลสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมเผยแพร่เฉพาะในหมู่สมาชิก ออกปีละ 3 ฉบับ

การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญทางโลหิตวิทยา 
      ในระหว่างปี 2525 – 2534  สมาคมได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโลหิตวิทยาให้แก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ต่อยอดทั้งอายุรแพทย์และกุมารแพทย์  ตามมติอนุมัติของแพทยสภาในปี 2523   จนกระทั่งในปี 2533 แพทย์สภาได้มีมติให้จัดอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แยกเป็นเป็น 2 สาขา คือ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  และสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
และในปี  25..... แพทยสภา ได้มีมติให้เปลี่ยนสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด เป็น อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก แทน   ซึ่งนับจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ สมาคมได้จัดอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านโลหิตวิทยาทั้งหมดรวมแล้ว  282  คน

การร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดองค์กรใหม่เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลือดอย่างครอบคลุม  

ปี  2532   สนับสนุนและมีสวนร่วมในการจัดตั้ง มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย          
ปี  2545   สนับสนุนให้มีการจัดตั้งมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย

การร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ 
      สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศดังนี้

 1. เป็นสมาชิกของ International Society of Hematology
 2. เป็นสมาชิกของ Asia Pacific Blood and Marrow Transplantation Group
การจัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ   
 • “Regional Conference on Congenital and Acquired Bleeding Disordered in Tropical Areas
  1979” ระหว่างวันที่  4-12 มกราคม 2522 ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นการจัด
  ร่วมกับ World Federation of Hemophilia, SEMEO-TROPMED, รัฐบาลไทย, รัฐบาลฝรั่งเศส
  และมหาวิทยาลัยมหิดล 
 • “First International Conference on Thalassemia”  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน  - 4 กรกฎาคม  
  2528 ที่โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพฯ  เป็นการจัดร่วมกับศูนย์ธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • “Asia Pacific Congress on Bleeding Disorders and Transfusion Medicine 1992” ระหว่าง
  วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2535  ที่บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ  เป็นการจัด
  ร่วมกับ World Federation of Hemophilia,  ASEAN-TROPMED, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
  สภากาชาดไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล และ International Federation of Red Cross and Red Crescent
  Societies
 • “The 7th International Conference on Thalassemia and the haemoglobinopathies” ระหว่างวันที่ 31  
  พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2542  ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ  เป็นการจัดร่วมกับ มูลนิธิโรค
  โลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, ศูนย์วิจัยโรคธาลัสซีเมีย
  มหาวิทยาลัยมหิดล, Thalassemia International Federation และองค์การอนามัยโลก
 • “IX Congress of the International Society of Hematology of Hematology: Asia-Pacific Division” 
  ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2542  ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซ่า 
  กรุงเทพฯ  เป็นการจัดร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ SEAMEO TROPMED
 • “The 7th Congress of Asia-Pacific Bone Marrow Transplantation Group (APBMTG)”  ระหว่างวันที่
  5-8 พฤศจิกายน 2543  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพฯ  เป็นการจัดร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล  และ            
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 • “World Congress of Hemophilia 2004”  17-21  ตุลาคม 2547  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
  กรุงเทพฯ  เป็นการจัดร่วมกับ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
 • ”The 3rd Asian-Pacific Congress on Thrombosis and Hemostasis”  ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม
  2547  ณ โรงแรมพลาซ่า แอธทินี  กรุงเทพฯ
 • “The 32nd Congress of International Society of Hematology ระหว่างวันที่  19-23 ตุลาคม 2551  ณ
  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ
Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.