ข่าวและกิจกรรม

กำหนดการ งานประชุมวิชาการประจำปี 2557

 

 

 

 

 

 

สามารถ Download ใบลงทะเบียน ได้ที่ file แนบด้านล่างนี้


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977