ข่าวและกิจกรรม

งานแถลงข่าวการจัดงานประชุม  THE 3rd ASEAN  FEDERATION OF HEMATOBER 23-25,2014, BANGKOK,THAILAND 

Download รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

https://skydrive.live.com/redir?resid=BA09E441A41F49B0!428&authkey=!AOHAiS30ALBwfe8


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977