ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการ Intensive Review in Childhood Cancer

สามารถ Download ไฟล์ภาพได้ที่ https://skydrive.live.com/?cid=ba09e441a41f49b0&id=BA09E441A41F49B0%21105


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977