ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานประชุม The 1st World Congress on Controversies in Myeloma (COMy) ระหว่างวันที่  January 23-25, 2014, Bangkok

ขอเชิญร่วมงานประชุม The 1st World Congress on Controversies in Myeloma (COMy) ระหว่างวันที่  January 23-25, 2014, Bangkok


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977