ข่าวและกิจกรรม

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 Educational Course for Hematology Trainees

สมาชิกท่านใดต้องการไฟล์รูปโปรดแจ้งได้ที่ สมาคมโลหิต 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977