ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจร่วมประชุม  Interhospital Hematology  Conference 

 

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ 

สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

และ

สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจร่วมประชุม

 

Interhospital Hematology Conference

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556  เวลา 12.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5

และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

     Case  1  :  ผู้ป่วยชาย อายุ 42 ปี ปวดต้นขาซ้าย 3 เดือน

     Case  2  :  ผู้ป่วยหญิง 62 ปี มาด้วย เหนื่อยเพลีย 1 เดือน

 

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977