ข่าวและกิจกรรม

ภาพการประชุมวิชาการประจำปี ครั้ที่ 43 วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2556 

พิธีมอบเสื้อ


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977