ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อเสนอผลงานวิจัย (oral / poster presentation)

 

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อเสนอผลงานวิจัย (oral / poster presentation)

ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 43 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

New Frontiers and Paradigm in Hematologic Diseases

17-20 มีนาคม 2556 ณ. ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

โปรดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 ที่  joi@tsh.or.th


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977