ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง "7+1 วิชาชีพก้าวไกลนำพาสู่ AEC"


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977