ข่าวและกิจกรรม

กำหนดการงาน  9th Refresher Course 19-20 มกราคม 2556 

 

9th Refresher Course for Hematologist

 

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยขอเชิญโลหิตแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด  สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ตลอดจนแพทย์ประจำบ้าน ปี 2-3และแพทย์ต่อยอดในสาขาดังกล่าว

เข้าร่วม

ประชุมฟื้นฟูวิชาการครั้งที่ 9 (Refresher Course for Hematologist)

ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2556 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง

 

แพทย์ผู้ต้องการเข้าร่วมประชุมโปรดติดต่อสำรองที่นั่งที่สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ภายในวันที่ 15ธันวาคม 2555 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 716-5977  โทรสาร 02716-5978

รถออกจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556เวลา 06.00 น. (รถออกตรงเวลา)

 

Hemato LOGO

กำหนดการงานประชุมวิชาการ 9thRefresher Course for Hematologists

วันที่ 19-20  มกราคม 2556 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง จังหวัดระยอง

 

 

วันเสาร์ที่ 19มกราคม 2556

 

วันอาทิตย์ที่ 20มกราคม 2556


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977