ข่าวและกิจกรรม

สิริมงคลวาร 80 ปี  ศ.เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา วันที่ 15 ตุลาคม 2555

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977