ข่าวและกิจกรรม

The 3rd  Meeting of Asian Cellular Therapy Organization

The 3rd  Meeting of Asian Cellular Therapy Organization  

                                                   November15-17, 2012,  Le Méridien Chiangmai, Chiangmai, Thailand

 

 

Scientific Program

Date

Time

Convention Hall  II &  III

Thursday, November 15, 2012

 

14.00-15.00

 

Corporate Symposium

Superior A.R.T.

 

 

15.00-15.30

 

 

Coffee Break

 

15.30-16.30

 

ACTO Committee Session

Chair: WeerasakNawarawong, Mohiuddin Ahmed Khan 

 

–Development of cellular therapy in Japan: Business model proposal

Yoichi Takaue (Japan) (15 mins)

 

–Current situation of hematopoietic stem cell transplantation in P.R China

Kaiyan Liu (P.R. China) (15 mins)

 

–Treatment of hematological malignancies - in Bangladesh perspective

Mohiuddin Ahmed Khan(Bangladesh)(15 mins)

 

–-TBA-

Mickey Koh (Singapore)  (15 mins)

 

 

16.30-17.30

 

 

Symposium I:  Regenerative Medicine I

Chair:  UdomsakBunworasate, Douglas Sipp

 

1.1)    Cartilage repair with autologous bone marrow mesenchymalstem cell

Shigeyuki Wakitani  (Japan)(30 mins)

 

1.2)   Carilage repair with allogeneic synovial mesenchymal stem cells expanded with

 serum-free media

Yukio Kato (Japan) ( 30 mins)               

 

 

 

Date

Time

Convention Hall  II & III

Friday, November 16, 2012

 

 

08.30-10.00

 

Symposium II:  Hematopoietic stem cell

Chair: SaengsureeJootar, Keiya Ozawa

 

2.1)  Minimal residual disease in leukemia

                Dario Campana  (Singapore) (30 mins)

 

2.2)   Hematopoietic regulation and expansion

                Daisuke Sugiyama  (Japan )(30 mins)

 

2.3)   The result of mesenchymal stem cell  trial for Treatment of GVHD treatment

        Keiya Ozawa (Japan) (30  mins)

 

 

10.00-10.30

 

 

Coffee Break

 

10.30-12.00

 

Symposium III:  Adoptive cellular immunotherapy

Chair: TaninIntragumtornchai, Yoichi Takaue

 

3.1)  Haploidenticalstem cell transplantation: newmethods for graft manipulation

                Peter Lang  (Germany)(30 mins)

 

3.2)  NK cell therapy

                Dario Campana  (Singapore) (30 mins)

 

3.3)  Use of virus specific T cells

                Peter Lang  (Germany)(30 mins)

 

 

12.00-13.30

 

Luncheon  Symposium

Lonza symposium  

 

 

13.30-15.00

 

Symposium IV:  Embryonic and Mesenchymal stem cells and Reprogramming

Chair: SurapolIssaragrisil, Kaiyan Liu

 

4.1) Biology of embryonic stem cell

                Peter Andrews (UK)(30 mins)

 

4.2) Biology of mesenchymal stem cell

                 Edwin Horwitz  (USA)(30 mins)

 

4.3) Induced pluripotent stem cell (iPS)

                Peter Andrews  (UK)(30 mins)

 

 

15.00-15.30

 

Coffee Break

 

 

15.30-17.10

 

Joint ACTO & EBMT Session: Nuclear accident

Chair: SuradejHongeng, Akihiro Shimosaka, Ray Powles

 

–European Blood and Marrow Transplant EBMT Radiation Preparedness Network Session

                Ray Powles  (UK) (20 mins)

 

–Nuclear accident: Situation in Japan

Shuichi Taniguchi (Japan) (20 mins)

 

–Nuclear accident: Situation in P.R. China

Hu Chen (P.R. China)(20 mins)

 

–Nuclear accident: Situation in Korea

               Cho Minsu (Korea) (20 mins)

 

–Cytoprotective potentials of human placenta-chorionic mesenchymal stromal cells: possible

role in the rescue of nuclear accident victims

Yao Chang Chen (Taiwan)(20 mins)

 

 

18.30-21.00

 

Khan Tok Dinner at Khum Khan Tok

 

 

Date

Time

Convention Hall II & III

Saturday, November 17, 2012 

 

 

08.30-10.00

 

Symposium V:  Regenerative medicine II

Chair: WanchaiWanachiwanawin, ShinjiMiyake

 

5.1)  Liver stem cell and differentiation

                Luc Gailhouste (Japan)(30 mins)

 

5.2)   Immortalized hepatocyte like cell from mesenchymal stem cell: application for disease model

                SuradejHongeng (Thailand)(30 mins)

5.3)   Modeling the hematological disorders with patient-specific induced pluripotent stem cells

                MethichitWattanapanitch(Thailand)(30 mins)

 

 

10.00-10.30

 

 

Coffee Break

 

10.30-11.00

 

 

 

 

 

Joint ACTO & ISCT Session

Chair: PanyaSeksarn,  Akihiro Shimosaka

 

–Mesenchymal stem cell in metabolic bone diseases

Edwin Horwitz  (USA)(30 mins)

 

 

11.00-12.00

 

Symposium VI: Innovative modality

Chair: PanyaSeksarn, Younjoo Park

 

6.1 Overview of cellular drugs in Japan.
ShinjiMiyake (Japan) (20mins)

6.2  Advanced Medical Technology Review System in Japan

KiyoshiOkada (Japan) (20mins)

 

6.3  Adipose derived stem cells: a potential target for cancer Immunotherapy

Abbas Ghaderi(Iran) (20mins)

 

 

12.00-13.30

 

Lunch

 

 

13.30-15.00

 

Symposium VII:  Regulatory issue

Chair: WichaiPrayoonwiwat, Kellathur N. Srinivasan 

 

7.1)   Regulatory issue in global stem cell research

                Douglas Sipp (Japan)(15 mins)

 

7.2)   Regulatory issues of the cellular products

                Koji Kawakami (Japan)(15 mins)

 

7.3)   Regulation of human cell-and tissue-based therapy in Singapore

                Kellathur N. Srinivasan  (Singapore) (15 mins)

7.4) Regulatory issue in EU

Maria Cristina Galli (Italy)(15 mins)

 

7.5)  Regulatory issue in Korea

                Younjoo Park (Korea)(15 mins)

 

 

15.00-15.30

 

Coffee Break

 

 

15.30-17.00

 

Symposium VIII:  Gene therapy

Chair: ArtitUngkanont,Maria Cristina Galli

 

8.1) Gene therapy in Thalassemia

                PhilppeLeboulch  (France)(30 mins)

 

8.2) Vector development

                PhilppeLeboulch  (France)(30 mins)

 

8.3) Gene therapy in Wiskott Aldrich syndrome

                NipanIsrasena(Thailand)(30 mins)

 

 

17.00-17.10

 

Closing

 

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977