ข่าวและกิจกรรม

  ขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิต  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  แพทย์หญิงภัทรพร  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977