ข่าวและกิจกรรม

งานโลหิตสัญจร 18-19 สค. 55  โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว กาญจนบุรี


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977