ข่าวและกิจกรรม

ประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “Hematologic Disorders: From Conventional towards Innovative Therapy” วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

“Hematologic Disorders: From Conventional towards Innovative Therapy”

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

 

วันพุธที่ 14พฤศจิกายน 2555

เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

11.30-12.45

Luncheon Symposium   - Sanofi

 

12.50-13.00

พิธีเปิดงานประชุม

นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

13.00-13.45

ประธาน              นพ. วีระศักดิ์  นาวารวงศ์

ประธานร่วม         นพ. รชต  ลำกูล

 

Aplastic Anemia:

–Immunosuppressive Therapy

–Hematopoietic Stem Cell Transplantation

 

 

 

 

นพ. สุรพล  อิสรไกรศีล 

พญ. ธีรยา  พัววิไล

13.45-14.30

Myelodysplastic Syndromes:

–Non-Intensive Therapy

–Hematopoietic Stem cell Transplantation

 

 

พญ. กาญจนา  จันทร์สูง

นพ. อดิศักดิ์  ตันติวรวิทย์

พัก

15.00-15.45

ประธาน              นพ. ปัญญา  เสกสรรค์

ประธานร่วม         พญ. จันทราภา  ศรีสวัสดิ์

 

Acute Lymphoblastic Leukemia:How can we improve the outcome?

–Conventional Chemotherapy

–Hematopoietic Stem Cell Transplantation

 

 

 

 

 

นพ. สามารถ  ภคกษมา 

นพ. ปิยะ  รุจกิจยานนท์

15.45-16.30

Multiple Myeloma:

–Novel therapy

–Hematopoietic Stem Cell Transplantation

 

พญ. ลลิตา  นรเศรษฐ์ธาดา 

นพ. ธัญญพงษ์  ณ นคร

17.30-19.00

Dinner Symposium

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15พฤศจิกายน 2555

เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

08.00-08.45

ประธาน              นพ. วิชัย  ประยูรวิวัฒน์

ประธานร่วม         พญ. ดารินทร์  ซอโสตถิกุล

 

Immune Thrombocytopenia:

–Conventional Treatment

–Innovative Treatment

 

 

 

 

 

นพ. อานุภาพ  เลขะกุล

นพ. พลภัทร  โรจน์นครินทร์

08.45-09.30

Hemophilia:

–Conventional Treatment

–Gene Therapy

 

 

พญ. พัชรี  คำวิลัยศักดิ์ 

นพ. นัทธีนาคบุญนำ

09.30-10.15

Thrombosis:

–Conventional Antithrombotic Agents

–Novel Antithrombotic Agents

 

พญ. บุณฑริกา  สุวรรณวิบูลย์ 

นพ. พันธุ์เทพ  อังชัยสุขศิริ

พัก

10.45-11.30

ประธาน              นพ. วันชัย  วนะชิวนาวิน

ประธานร่วม         นพ. พงษ์เทพ  วิบูลย์จันทร์

 

Thalassemia:

–Conventional Treatment

–Hematopoietic Stem Cell Transplantation

 

 

 

 

 

นพ. นพดล ศิริธนารัตนกุล 

นพ. สุรเดช  หงส์อิง

11.30-12.15

Aggressive Lymphomas:

–Chemotherapy and Innovative Treatment

–Hematopoietic Stem Cell Transplantation

 

นพ. สุภร  จันท์จารุณี  

นพ. ธานินทร์  อินทรกำธรชัย

12.15-13.30

Luncheon Symposium:  Bayer Thai

 

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977