ข่าวและกิจกรรม

6th Educational Course for Hematology Trainee 28-29 กรกฎาคม 2555  เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

 

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977