ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ ๕๑  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.cumedconference.com/welcome.php


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977