ข่าวและกิจกรรม

ฝ่าย วิชาการ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ โลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 8

     ฝ่าย วิชาการ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ โลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 8  ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านโลหิตวิทยาไปสู่แพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันตก ทั้งที่เป็น โลหิตแพทย์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น และแพทย์ทั่วไป ตลอดจนแพทย์ใช้ทุน   แพทย์ที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะเป็นแพทย์ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เป้นสำคัญ  แพทย์ในพื้นที่ดังกล่าวที่สนใจเข้าร่วมประชุมโปรดติดต่อสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 716-5977  ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 (รับจำนวนจำกัด)

 
ตารางการประชุมอยุ่ในไฟล์แนบ

 

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977