ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม Educational Course:

      ฝ่ายวิชาการ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ 6th Educational Course for Hematology Trainee  เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโลหิตแก่แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ต่อยอด ในสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  และสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก  ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะไทด์  หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี  แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ต่อยอดในสาขาดังกล่าวที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องส่งใบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมประชุมไปยังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02716-5978 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555

 
ตารางการประชุมอยู่ในไฟล์แนบ


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977