ข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 17 (พ.ศ. 2555-2557)


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977