ข่าวและกิจกรรม

รายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 17 พ.ศ.2555-2557

 

  

    เบอร์ 1              รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย  ประยูรวิวัฒน์

 

 

 

 

  

    เบอร์ 2              รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พลภัทร  โรจน์นครินทร์

 

 

 

 

 

   เบอร์ 3              รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไตรโรจน์  ครุธเวโช

 

 

 

 

   เบอร์ 4              รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช  หงส์อิง

 

 

 

 

   เบอร์ 5              รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญา  เสกสรรค์

 

 

 

 

 

   เบอร์ 6              รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์  นาวารวงศ์

 

 

 

 

 

   เบอร์ 7              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตวัต  รุ่งเจิดฟ้า

 

 

 

 

   เบอร์ 8              ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอำไพวรรณ  จวนสัมฤทธิ์

 

 

 

 

   เบอร์ 9              รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รชต  ลำกูล

 

 

 

 

   เบอร์ 10            รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา  วาณิชยเศรษฐกุล

 

 

 

 

   เบอร์ 11            ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์นพดล  ศิริธนารัตนกุล

 

 

 

 

  

  

   เบอร์ 12            ศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธุ์เทพ  อังชัยสุขศิริ

 

 

 

 

   เบอร์ 13            รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิปร  วิประกษิต

 

 

 

 

 

   เบอร์ 14            รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล

 

 

 

 

 

   เบอร์ 15            ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงจันทราภา  ศรีสวัสดิ์


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977