ข่าวและกิจกรรม

ภาพงาน ครั้งที่ 8 Refresher Course for Hematologists สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 8 Refresher Course for Hematologists

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

14-15 มกราคม 2555

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

 

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977