ข่าวและกิจกรรม

กำหนดการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 17 พ.ศ. 2555 -2557

                                    นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์           นายแพทย์วันชัย วนะชิวนาวิน

 

การเลือกตั้งนายกสมาคม

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 ส่งประกาศการเลือกตั้งนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และเริ่มรับสมัคร

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 ปิดรับผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคม เวลา 16.30 น.

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2554 ส่งบัตรเลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมถึงสมาชิก

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 ปิดรับบัตรเลือกตั้งเวลา 16.30 น.

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 นับคะแนนเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 ส่งประกาศเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และเริ่มรับสมัคร

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ปิดรับผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม เวลา 16.30 น.

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ส่งบัตรเลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารถึงสมาชิก

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ปิดรับบัตรเลือกตั้งเวลา 16.30 น.

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 นับคะแนนเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977