ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานประชุมโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 2

งานประชุมโลหิตวิทยาพบประชาชนครั้งที่ 2

การเสวนาเรื่อง

"มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคร้ายที่รักษาหายขาดได้"


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977