ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานการประชุมวิชาการ โลหิตสัญจร ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการ

โลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 7

Hematology for General Practitioners

วันที่ 3 กันยายน 2554

ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม จ.อุบลราชธานี


Speaker


ภาพในงานการประชุม


กิจกรรมในงาน


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977