ข่าวและกิจกรรม

TSH Webinar EP 30: Multiple Myeloma


30th TSH Webinar Multiple Myeloma

August 26, 2022 | 13.30-15.30

13.30-14.30 hrs. Thai Myeloma Working Group Symposium
Moderator: Teeraya Puavilai (Ramathibodi Hospital)

• Monoclonal gammopathy of renal significance
Tontanai Numbenjapon (Phramongkutklao Hospital)
• Plasma cell leukemia
Archrob Khuhapinant (Siriraj Hospital)

14.30-15.30 hrs. Janssen-Cilag Corporate Symposium
“AL Amyloidosis management in 2022”
Moderator: Teeraya Puavilai (Ramathibodi Hospital)

• Update management in amyloidosis
Chinadol Wanitpongpun (Srinagarind Hospital, Khon Kaen)
• Case presentation
Ekarat Rattarittamrong (Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital)

ลงทะเบียน click


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977