ข่าวและกิจกรรม

6th Annual International Congress of Blood and Marrow Transplantation (ICBMT 2022)

ICBMT 2022 Overview

[Summary]

Title:

The 6th Annual International Congress of Blood and Marrow Transplantation (ICBMT 2022)

Dates:

September 1 (Thursday) – 3 (Saturday), 2022

Venue:

BEXCO, Busan, Korea & Online

Theme:

Envisioning the Future of HSCT Together

Hosted by

The Korean Society of Blood and Marrow Transplantation

Programs:

Plenary Session, Presidential Symposium, Scientific Session, Education Session, East Asia Collaborative Session, Joint Symposium, Oral & Poster Presentation, Luncheon Symposium, Debate Session, Exhibition

- Program at a glance: https://icbmt.or.kr/sub02_01.php

Homepage:

https://icbmt.or.kr/

 

[Abstract submission]

- Abstract submission deadline: June 10 (Fri), 2022

- Presentation type: Oral Presentation / Poster

- Abstract main topics:

Acute Myeloid Leukemia

Acute Lymphoblastic Leukemia

Bone Marrow Failure

Cellular & Gene Therapy

Blood and Marrow Collection and Processing

Infectious Complications

Lymphoma

Post-transplant Complications

(Non-infectious)

Myeloma

Nursing/Allied Health

Pediatric Hematology/Oncology

Transplantation-specific Topics

Stem Cell Biology

Others

 

- Submit your abstract: https://icbmt.or.kr/sub03_01.php

 

[Award Opportunities]

- The Organizing Committee of ICBMT 2022 will offer various Awards which will be given to presenters whose abstracts have been accepted.

※Detailed information on the awards will be announced soon.

Outstanding Oral Presentation Award

Travel Award

(Overseas participants only)

e-Travel Award

(Overseas participants only)

USD 1,000

USD 1,000

USD 300

3 Best Oral Presentations (1st / 2nd / 3rd) will be awarded based on the quality of their presentations by the judges.

The candidate must be the presenting author of an accepted abstract, register, and attend the congress in-person.

The candidate must be the presenting author of an accepted abstract, register, and attend the congress online.

 

[Registration]

- Early Bird registration deadline: July 15 (Fri), 2022

- Find out more & register: https://icbmt.or.kr/sub04_01.php

In-person

Online

Early Bird Rate

(By July 15, 2022)

Pre-Registration Rate

(By August 19, 2022)

On-site Rate

(September 1-3, 2022)

USD 100

USD 150

USD 200

USD 20

 

[Inquiries]

ICBMT 2022 Secretariat

Tel: +82-2-566-6031

Fax: +82-2-566-6087

Email: icbmt@icbmt.or.kr


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977