ข่าวและกิจกรรม

ICKSH2022

[Abstract Submission]

- Abstract Submission Deadline: January 15, 2022

- Notification of Abstract Acceptance: January 28, 2022

* Abstract Submission Guidelines: [Click]

* Go to Abstract Submission: [Click]

 

[Awards]

The ICKSH 2022 Organizing Committee will present the Best Oral Presentation, Best Poster, and Best E-Poster (Contribution Award) Awards during the conference. The secretariat will contact awardees individually.

 

Prize

Best Oral Presentation Award

Best Poster Award

Best E-Poster Award

(Contribution Award)

USD 600

USD 500

USD 300

Eligibility

- Awards will be selected among the accepted abstracts after review by the scientific committee.

- Accepted abstracts must be presented at ICKSH 2022.

- Presenters must complete registration (Registration fees will not be waived).

How to Apply

- When participants submit their abstracts via the online system, they may apply for the Best E-Poster (Contribution Award) by January 15, 2022.

- The ICKSH 2022 Organizing Committee will conduct the review process and notify awardees by email.

* Award Details: [Click]

 

[Registration]

- Early-bird Registration Deadline: February 28, 2022

Categories

Early-bird Registration Fees

General

USD 40

Resident, Trainee, Nurse, Student

USD 20

* Go to Registration: [Click]

 

[Website]

ICKSH 2022 news and various events for participants will be updated on the website soon.

* Go to ICKSH 2022 Website: [Click]


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977