ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

"Advances in Hematology"

วันที่ 7-10 มีนาคม 2554

ณ เวิลด์บอลล์รูม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ผู้บรรยาย

ภาพบรรยากาศภายในงาน

บริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977