ข่าวและกิจกรรม

ภาพการประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่่ 38 วันที่27-28 ตุลาคม 2553

การประชุมวิชาการกลางปี

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่่ 38

วันที่27-28 ตุลาคม 2553

 

ภาพก่อนเข้าประชุม

 

ภาพผู้บรรยาย

 

ภาพบรรยากาศภายในงานและผู้เข้าร่วม


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977