ข่าวและกิจกรรม

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 21 พ.ศ. 2563-2565

<คลิ๊กภาพด้านล่างเพื่อ Download เอกสาร>


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977