ข่าวและกิจกรรม

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ปี 2563

วิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ยื่นใบสมัครจากเว็บไซต์แพทยสภา http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่มีระบุไว้ในรายการเอกสารหลักฐานและการดำเนินการประกอบการสมัคร จำนวน 4 ชุด (กรณีเลือกสถาบันฝึกอบรม 1 แห่ง)

หากผู้สมัครเลือกมากกว่า 1 แห่ง ขอให้เพิ่มเอกสารตามจำนวนสถาบันที่สมัครอีก แห่งละ 1 ชุด

*ทั้งนี้กรุณาลงรหัสให้ถูกต้อง*

อย122  แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

อย322 (เข้าปี 2) แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

การชำระเงินค่าสมัคร 700 บาท ได้ 2 ทาง ดังนี้

1) ชำระเงินสดที่สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

2) โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย" เลขที่บัญชี 026-413189-7 สาขารามาธิบดี

การส่งเอกสารทั้งหมดได้ 2 ทาง

1) ส่งด้วยตนเองที่สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

2) ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ ดังนี้

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เอกสาร Download

1) ประกาศ และกำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตรฺ ปี 63

2) รายละเอียดการสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ฯ ปี 63

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณศรีปัญจ์ บ่อทอง โทร. 0-2716-5977-8/ 095-9456691


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977