ข่าวและกิจกรรม

 Inter-Hospital Conference สาขา Pediatric Hematology/Oncology 

การประชุม Inter-Hospital Conference สาขา Pediatric Hematology/Oncology ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00-15.30 น.

ณ ห้อง 714 ชั้น7 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โดยจัดให้มีการอภิปรายปัญหาผู้ป่วยเด็กที่น่าสนใจ จำนวน 4 ราย จากสถาบันดังต่อไปนี้

  • โรงพยาบาลศิริราช

  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (8 month-old female with left upper abdominal mass for 3 week prior to hospital​)

  • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (A one-day-old boy with petechiae at both groins after birth)

  • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977