ข่าวและกิจกรรม

การประชุมวิชาการ 14th CU-ASH

การอบรม 14th Chulalongkorn University Annual Seminars in Hematology
เรื่อง Reasoning and Decision Making in Hematology : A Problem-Oriented Approach
วันที่ 9-10 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จัดโดย สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ link


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977