ข่าวและกิจกรรม

54th Annual Meeting of Thai Society of Hematology  7th TSH International Symposium (TSH-IS 2019)

May 1-4, 2019,   Centara Grand at Central World, Bangkok

Download corner

Program งานประจำปี Update 22/03/2019

Program TSH-IS Update14/03/2019

ใบแสดงความจำนงขอออกบูธ และสนับสนุนกิจกรรม

ใบลงทะเบียน

งานประชุมยังคงจัดอยู่ที่ Centara Grand at Central World


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977