ข่าวและกิจกรรม

การประชุม Inter-Hospital Conference สาขา Pediatric Hematology/Oncology ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

การประชุม Inter-Hospital Conference สาขา Pediatric Hematology/Oncology ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00-15.30 น.

ณ ห้องประชุมทางไกล (หน่วยคอมพิวเตอร์)  ชั้น 8 ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยจัดให้มีการอภิปรายปัญหาผู้ป่วยเด็กที่น่าสนใจ จำนวน 4 ราย ดังนี้

  • A 3 months old Thai boy with chest wall mass 1 month PTA

  • A 7-year-old boy presented with abdominal distension

  • A 9 year old boy with anemia

  • A 12 year old boy presents with fever anemia and thrombocytosis


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977