ข่าวและกิจกรรม

Interhospital Hematology Conference

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้อง 223-4 ตึกแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 12.00-15.00 น.
 
12-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 
13-14.00 น. Case 1: A 67-year-old Thai female with dysphagia for 1 month (รพ.จุฬาลงกรณ์)
 
14-15.00 น. Case 2: A 71-year-old Swiss male with painful lump on the left shoulder blade for 1 week (ธรรมศาสตร์)

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977