ข่าวและกิจกรรม

การประชุม Inter-Hospital Conference สาขา Pediatric Hematology/Oncology ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

การประชุม Inter-Hospital Conference สาขา Pediatric Hematology/Oncology ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561เวลา 12.00-15.30 น.

ณ ห้อง 616 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยจัดให้มีการอภิปรายปัญหาผู้ป่วยเด็กที่น่าสนใจ จำนวน 4 ราย จากสถาบันดังนี้

  • โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • โรงพยาบาลศรีนครินทร์
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • โรงพยาบาลศิริราช

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977